คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลสุทธากร
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร : 085-1786968
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สร้อยน้ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อำนาจ ฉัตรวุฒิไกร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร หาญณรงค์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเทียมแข เชิงทวี
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอัศรา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง