คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลสุทธากร
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร : 085-1786968
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานดา อินทรวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมาศ ศิลปชัย
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร หาญณรงค์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา ศศิธร
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัศรา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :