กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวผานิตย์ อุ่มเอิบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางจิรัชยา ลิ่มมั่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1