กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุราลักษณ์ พระเดโช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชภาวัลย์ ชูนาค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเพ็ญวิสาข์ ศิริสมบูรณ์