กลุ่มประถมศึกษา

นางชมลักษณ์ โสมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางวราภรณ์ รอดอิ๋ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางรัดเกล้า ควรแถลง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนฤมล ยังภู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมคุ่ย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายชัชวาล ทองเมืองหลวง

นางสาวธัญญา ทองดี
ครู