กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัฒนีย์ ศิริเอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสัญญา รุ่งเรือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายศรายุทธ ศิริเอก