กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ วิมลพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมศรี รวมทรัพย์