กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ วิมลพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมศรี รวมทรัพย์