กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวารุณี เตียวตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอนุชา ศศิธร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายขจรศักดิ์ ผ่องอารมย์