กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางแวว สำเนียงสูง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางกาญจนา ศิริโต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจารุวรรณ คำศรี

นางสาวสุวิชญา บรรณาการ