กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมศรี ชาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธัชชัย ศรีเหล็ก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2