กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัลยาณี มนูธาราม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปรียาดา ลิ้มละไม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2