กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยาณี มนูธาราม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปรียาดา ลิ้มละไม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2