ปฐมวัย

นางสาวสาวิตรี เวชฤทธิ์

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวจารุณี คำศรี

นางสาวเกสร สิงห์ขอม