คณะผู้บริหาร

พระครูพิศาลสุทธากร
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นาสาวกานดา อินทรวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเทียมแข เชิงทวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพร เหมพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา