ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเฉลิม สุภวโร
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2495
ชื่อ-นามสกุล : ขุนวิทยาการประเสริฐ (ประยูร โพธารามิก)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2495
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกุหลาบ เกสโร (พระครูไกรสรวรคุณ)
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2497
ชื่อ-นามสกุล : ขุนเสตะรัตศึกษากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเรือง ดีระพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายสมุทร โพธารามิก
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร ชำเลีย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์ ศิลปสอน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา รอดโค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานดา อินทรวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางพวงผกา เลาหภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมาศ ศิลปชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานดา อินทรวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ , ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลสุทธากร
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลสุทธากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน