หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ระดับมัะยมศึกษาปีที่ 6