พันธกิจ
พันธกิจ

1.     พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานชาติพร้อมก้าวทันเหตุการณ์ 
        ในปัจจุบันและอนาคต
2.     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้  คู่คุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
        ท้องถิ่น  สำนึกในความเป็นไทยและใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
3       ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและภาษาอังกฤษ        
4       พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการ
         เรียนรู้ตลอดชีวิต
5       พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน   เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
         ประสิทธิภาพ
6      ส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนา
        ตนเอง
7      สนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย