วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

                   ภายในปี  2564  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  มุ่งพัฒนาวิชาการ   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   นักเรียนสุขภาพดี    มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง