ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ใต้อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ วิชาการ